Privacy statement

Privacy statement B& Familierechtadvocaten (echtscheiding-buitenland.nl.nl)

Inleiding
B& Familierechtadvocaten neemt de privacy van haar clienten zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@bnadvocaten.nl.

Wie is B& Familierechtadvocaten?
B& Familierechtadvocaten is gevestigd te (3524 GA) Utrecht aan Lunettenbaan 65, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30280832.

B& Familierechtadvocaten is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door B& Familierechtadvocaten de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt B& Familierechtadvocaten jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor B& Familierechtadvocaten persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens B& Familierechtadvocaten voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door B& Familierechtadvocaten worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. In het algemeen kunnen we zeggen dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk of gebruikelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (het verrichten van de dienst). Indien u client wordt bij ons kantoor wordt uw dossier nog 10 jaar bewaard, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke bewaarplicht die van toepassing is voor advocatenkantoren.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 10 jaar, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke bewaarplicht zoals van toepassing voor advocatenkantoren

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 10 jaar, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke bewaarplicht zoals van toepassing voor advocatenkantoren

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 10 jaar, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke bewaarplicht zoals van toepassing voor advocatenkantoren

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, E-mailadress, Wachtwoord
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadress, Wachtwoord
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadress, Wachtwoord
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Naam, BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Zonder identiteitsverificatie mag onze organisatie geen dossier behandelen van een client. Daarnaast kan zonder het BSN de overeenkomst niet worden uitgevoerd, aangezien bij een gerechtelijke procedure het BSN dient te worden verstrekt aan de betreffende gerechtelijke instantie.
Bewaartermijn: 10 jaar, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke bewaarplicht zoals van toepassing voor advocatenkantoren

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
B& Familierechtadvocaten heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij B& Familierechtadvocaten over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij B& Familierechtadvocaten. Je kunt verzoeken dat B& Familierechtadvocaten je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om B& Familierechtadvocaten te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van B& Familierechtadvocaten of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van B& Familierechtadvocaten te verkrijgen. B& Familierechtadvocaten zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat B& Familierechtadvocaten je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door B& Familierechtadvocaten
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@bnadvocaten.nl.
B& Familierechtadvocaten zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat B& Familierechtadvocaten een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien B& Familierechtadvocaten je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
• Verwerkers
• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en B& Familierechtadvocaten. Hieronder valt in ieder geval de Rechtbank wanneer u ons opdracht verstrekt tot het indienen van een verzoekschrift.
Het kan zijn dat B& verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan B& gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal B& gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal B& aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt B& Advocaten ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van B& Familierechtadvocaten worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van B& Familierechtadvocaten worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop B& Familierechtadvocaten je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@bnadvocaten.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop B& Familierechtadvocaten jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@bnadvocaten.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.