Internationale echtscheiding: waar ga je scheiden?

internationale-echtscheiding-welk land

Bij een huwelijk met internationale aspecten (door bijv. de nationaliteit of woonplaats van partijen) vragen veel mensen zich af in welk land zij het beste kunnen scheiden.

Wie het eerst komt wie het eerst maalt
Elk land heeft zijn eigen regels, ook wanneer het om een echtscheiding gaat. Het is daarom aan te bevelen juridisch advies in te winnen voordat je bepaalt in welk land je een verzoek tot echtscheiding indient.

Als het verzoek tot echtscheiding eenmaal in een bepaald land is ingediend, dan kan het verzoek tot echtscheiding daarna niet meer in een ander land worden ingediend. In principe geldt de regel: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Als de zaak bijvoorbeeld door een van de partijen in Duitsland is aangebracht en de andere partij dient daarna een verzoekschrift in bij de Nederlandse rechter, dan zal deze laatste rechter zich onbevoegd moeten verklaren.

Welke rechter is bevoegd?
Het verzoek tot echtscheiding kan niet zomaar in een willekeurig land worden ingediend. Er moet een connectie zijn met de nationaliteit of met de woonplaats van partijen. De mogelijkheden voor Europese landen zijn opgesomd in een Europese Verordening:

1) De rechtbank van het land waar partijen beiden wonen.

2) De rechtbank van het land waar partijen als laatste samen woonden, en waar een van hen nog steeds woont.

3) De rechtbank van het land waar de verwerende partij woont.

4) De rechtbank van het land waar beide partijen de nationaliteit van bezitten.

5) De rechtbank van het land waar een van beiden woont (alleen mogelijk bij een gemeenschappelijke echtscheiding).

6) De rechtbank van het land waar een van beiden al meer dan zes maanden woont en die partij ook de nationaliteit bezit van dat land.

7) De rechtbank van het land waar een van beiden al meer dan twaalf maanden woont.

Bij een gemeenschappelijke echtscheiding is de Nederlandse rechter dus altijd bevoegd (heeft rechtsmacht) als de echtgenoten beiden de Nederlandse nationaliteit bezitten (nummer 4). Bezitten zij niet beiden de Nederlandse nationaliteit? Dan is de Nederlandse rechter alsnog bevoegd als een van beiden (nummer 5) in Nederland woont.

Gevolgen
Indien de Nederlandse rechtbank bevoegd is om het verzoek tot echtscheiding in behandeling te nemen, dan zal de Nederlandse rechter Nederlands recht toepassen om te bepalen of de echtscheiding kan worden uitgesproken. Dat leidt er echter niet automatisch toe dat de rechter ook Nederlands recht zal toepassen op het huwelijksvermogensregime of op de vraag of er recht is op alimentatie. Of dat het geval is zal beoordeeld moeten worden aan de hand van andere internationaalprivaatrechtelijke regels.

Voordelen van in Nederland scheiden
Het voordeel van een echtscheidingsprocedure in Nederland, is dat echtscheidingsprocedures (zeker indien het gaat om een gezamenlijk verzoek) snel worden afgedaan en dat u binnen enkele weken gescheiden kunt zijn. In veel andere landen dienen de ex-partners eerst een bepaalde periode uit elkaar te zijn of geldt een verplichte wachttijd van soms wel twee jaar voordat de rechtbank de echtscheiding gaat behandelen.

Een tweede voordeel is meer van praktische aard. Indien u Nederlands spreekt of in Nederland woont, kan het ook om die reden fijn zijn om in Nederland te scheiden.

Tot slot is het zo dat er in Nederland weinig tot geen eisen worden gesteld aan de wens te willen scheiden. De enige grond voor echtscheiding is ‘duurzame ontwrichting’, en dit hoeft niet bewezen of onderbouwd te worden. Sommige andere landen stellen zwaardere eisen en hebben andere gronden voor echtscheiding.

Indien u ondanks het bovenstaande in een ander land wil scheiden, dan dient u zich goed te laten adviseren over het nationale recht van dat land en alle mogelijke gevolgen.

Heeft u vragen over een internationale echtscheiding? Bel of mail ons, of start een chat met een van onze medewerkers.